ΟΜΙΛΙΕΣ

Συμμετοχή κ. Μ. Στασινόπουλου στο Βιομηχανικό Συνέδριο ΣΕΒ 2023

Συμμετοχή και βασικά σημεία παρέμβασης κ. Μ. Στασινόπουλου στη συζήτηση με θέμα
“Η Βιομηχανία το 2030: Πώς η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες των διεθνών δικτύων παραγωγής”
που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Βιομηχανικού Συνεδρίου ΣΕΒ 2023

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023


Μιλώντας στο Βιομηχανικό Συνέδριο του ΣΕΒ 2023, ο κ. Μιχ. Στασινόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ της Viohalco, Πρόεδρος της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και Πρόεδρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», τόνισε πως η διεύρυνση και ο εκσυγχρονισμός της παραγωγικής βάσης της χώρας με έμφαση στα διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά είναι απαραίτητη συνθήκη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας και την ανάπτυξη, προς όφελος όλης της κοινωνίας. Επεσήμανε τη σημασία της στροφής της Ευρώπης προς τη βιομηχανία με επίκεντρο την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της εγχώριας μεταποίησης, επισημαίνοντας πως στη χώρα μας υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους τομείς εταιρείες που πρωταγωνιστούν, μικρές και μεγάλες, και που αποδεικνύουν ότι υπάρχει έδαφος για εξωστρεφή παραγωγική δραστηριότητα και συμμετοχή σε σημαντικές αλυσίδες αξίας, εντός και εκτός Ευρώπης.

Αναλυτικότερα, ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα “Η Βιομηχανία το 2030: Πώς η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες των διεθνών δικτύων παραγωγής”.

Το πάνελ συντόνισε η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη και συμμετείχαν οι:
Μιχάλης Στασινόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ VIOHALCO SA, Πρόεδρος ElvalHalcor, Πρόεδρος “Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την
Ανάπτυξη”
Θεόδωρος Τρύφων, Μέλος Δ.Σ. ΣΕΒ, Co-CEO ELPEN
Χρήστος Μπαλάσκας, Πρόεδρος, Ελληνικός Χρυσός
Γεώργιος Τριανταφύλλου, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής, Motor Oil
Δρ Νικόλαος Τσιουβάρας, Chief Technology Officer, Sunlight Group Energy Storage Systems

Ακολουθούν τα βασικά σημεία τοποθέτησης των συμμετεχόντων.

M. Στασινόπουλος:
Έχουμε εθνικούς πρωταθλητές αλλά και πολλές μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι υπάρχει έδαφος για επενδύσεις και εξαγωγές. Υπάρχουν οφέλη και σε υποστηρικτικές οικονομικές δραστηριότητες. Η Ελλάδα χρειάζεται να αποκτήσει μία εθνική συνεννόηση σχετικά με την αποβιομηχάνιση και να πάρει την απόφαση ότι θέλει να αυξήσει τη παραγωγή της και να την υποστηρίξει με μία συνεκτική στρατηγική. Η αγορά της ενέργειας οφείλει να λειτουργεί σωστά και να δίδεται κατάλληλη υποστήριξη στη Βιομηχανία για να ανταποκριθεί στις, έστω και προσωρινές, συνθήκες υψηλού κόστους. Το θεσμικό πλαίσιο για τη πρόσβαση στην πράσινη ενέργεια πρέπει να ευνοήσει τη βιομηχανία, με κίνητρα για επενδύσεις, αποτελεσματικότερο πλαίσιο αδειοδοτήσεων, ταχύτερη απόδοση δικαιοσύνης. Για να επιτύχουμε μεσομακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, χρειάζεται να χτίσουμε γέφυρες επικοινωνίας και κατανόησης σε ότι αφορά τη παραγωγή και τη μεταποίηση, με τους αρμόδιους φορείς και την πολιτεία. Η βιομηχανία δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Απαιτεί επενδύσεις και ανθρώπους με σπουδές και εμπειρία για να σχεδιάσουν και να παράγουν πλούτο.

Θ. Τρύφων:
Καθώς η Ευρώπη θεωρεί το φάρμακο ως είδος πρώτης ανάγκης, θα πρέπει να υπάρχει αυτάρκειά στην Ευρώπη και σε πρώτες ύλες, αλλά και σε παραγωγή προϊόντων. Η φαρμακοβιομηχανία είναι και επενδυτικός και παραγωγικό τομέας, με την Ελλάδα να έχει 45 εργοστάσια σε σύνολο 450 σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε εξαγωγικό αποτύπωμα στην Ευρώπη, και το made-in Europe είναι μεγάλη σφραγίδα ποιότητα για εξαγωγές σε τρίτες χώρες. Οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες και οι ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες (startups) είναι έτοιμες να διεκδικήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνει η τεχνολογία και οι αλλαγές που επιφέρει στη διεθνή φαρμακοβιομηχανία. Αναπτύσσονται μικρά οικοσυστήματα γύρω από τις εταιρείες – με ΜμΕ, startups και ερευνητικές ομάδες. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη της αγοράς των κλινικών δοκιμών είναι η πρωτοβουλία των φαρμακευτικών εταιρειών που θα διευκολύνουν τη συνέργεια και συνεργασία με startups, spin-offs και ερευνητικές ομάδες και τον δημόσιο τομέα. Για να προσελκυσθεί το διεθνές ενδιαφέρον για κλινικές δοκιμές στη χώρα απαιτείται μείωση της γραφειοκρατίας και διευκόλυνση της συνεργασίας των ιδιωτών με τον δημόσιο τομέα.

X. Μπαλάσκας:
Υπάρχει τεράστιος ανεκμετάλλευτος εξορυκτικός πλούτος στην Ελλάδα. Και παραμένει ανεκμετάλλευτος αφενός γιατί δεν γνωρίζουμε που υπάρχει αφετέρου λόγω του υψηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος της εξόρυξης. Οι πρώτες ύλες βοηθούν στη πράσινη μετάβαση, ενώ η πρόσβαση σε κρίσιμα μέταλλα και σπάνιες γαίες είναι ένα σημαντικό γεωπολιτικό εργαλείο. Η εξορυκτική βιομηχανία συμβάλει στην ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που χρειάζονται κρίσιμες και σπάνιες πρώτες ύλες. Για να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία των σπάνιων γαιών και μετάλλων πρέπει α) να τις εντοπίσουμε στο υπέδαφος ώστε να προσελκύσουμε επενδύσεις, β) να σχεδιάσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι προσαρμοσμένα για να υποστηρίξουν επενδύσεις μεγάλης έντασης κεφαλαίου και γ) να εξασφαλίσουμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που θα επιτρέπει στα επιχειρηματικά μοντέλα να λειτουργήσουν απρόσκοπτα για τον μακρύ χρονικό ορίζοντα της εκμετάλλευσης. Ο στρατηγικός στόχος της ΕΕ είναι η ανάκτηση και ανακύκλωση των στρατηγικών υλών σε ποσοστό 45%. Σήμερα στην Ελλάδα κάνουμε ανακύκλωση 4-5%. Για να ενισχύσουμε την ελληνική βιομηχανία κρίσιμων υλών θα πρέπει να εφαρμόσουμε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας που θα είναι βασισμένο στην έρευνα και την ανάπτυξη, και θα υποστηρίζεται από Ινστιτούτα που θα παράγουν γνώση και θα διασυνδέσουν τη βιομηχανία με τα πανεπιστήμια.

Γ. Τριανταφύλλου:
Οι ενεργειακοί πάροχοι και διυλιστήρια επιδιώκουν την ενεργειακή τους μετάβαση, και μέσω αυτής μπορούν να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακοί πόλοι για την Ελλάδα. Γι αυτό το λόγο θα πρέπει να προστατευθούν οι προσπάθειες που κάνουν οι όμιλοι για τη πράσινη μετάβασή τους. Αντιμετωπίζοντας το υψηλό κόστος παραγωγής: Το πράσινο ηλεκτρολυτικό υδρογόνο είναι, σήμερα, μία πολύ ακριβή λύση. Με τη σωστή όμως υποστήριξη της τεχνολογίας μπορούμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και χρήσης και να γίνει βιώσιμη μακροπρόθεσμα, όπως οι ΑΠΕ παλαιότερα. Μεγάλα οφέλη προς μείωση του κόστους παραγωγής του Υδρογόνου έχουν τα συστήματα CCUS. Η διασύνδεση παραγωγών υδρογόνου με μεγάλους παραγωγούς CO2 θα προσέδιδε μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά υδρογόνου. Η διαβούλευση και συνεργασία με παίκτες και φορείς του οικοσυστήματος είναι απαραίτητη για να διαμορφωθεί μία αγορά υδρογόνου που θα είναι οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη. Χρειάζεται η υποστήριξη του βιομηχανικού τομέα με την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για το υδρογόνου και την κατάστρωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη της αγοράς.

N. Τσιουβάρας:
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας των μπαταριών οδηγείται κυρίως από τις τεράστιες ανάγκες της Ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας η οποία έχει στόχο να αναπτύξει την ηλεκτροκίνηση. Το οικοσύστημα αξίας της μπαταρίας ξεκινάει από την εξόρυξη και φτάνει μέχρι την ανάπτυξη λογισμικού για τη διαχείριση ενέργειας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη παρουσία σε αυτή την αλυσίδα αξίας. Μία εταιρεία οφείλει να συμμετέχει σε έργα ΣΕΚΕΕ μόνο εφόσον τα έργα αυτά τη βοηθούν να υλοποιήσει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της. Η επιδότηση θα καλύψει μόνο τα αρχικά κόστη. Η εταιρεία οφείλει να μπορεί να καλύψει τα έξοδα των επόμενων φάσεων. Η εισαγωγή πρώτων υλών από την Ασία είναι επιχειρησιακά ασύμφορη, ενώ εργοστάσια που έχουν κατασκευαστεί από Ασιατικές εταιρείες στην Ευρώπη δεν έχουν καταφέρει να λειτουργήσουν. Οφείλουμε να παράγουμε τεχνολογία και τεχνογνωσία εντός της Ευρώπης και να αναπτύξουμε αλυσίδες αξίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μεγαλύτεροι πελάτες είναι η βιομηχανία και τα συστήματα ενεργειακής αποθήκευσης για τις ΑΠΕ. Έχουμε τις δυνατότητες αρκεί να ξεκλειδώσουμε τις συνθήκες.

Πηγή: Βιομηχανικό Συνέδριο ΣΕΒ 2023

 


– Σχετικό video (απ ευθείας link  στην έναρξη της συζήτησης)