ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής

Στις 5 Ιουλίου 2017,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε Ψήφισμα σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη.

Ακολουθεί το κείμενο του Ψηφίσματος


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και συγκεκριμένα τα άρθρα 9, 151, 152, 153 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και το άρθρο 173,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 14, 27 και 30 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη ΣΛΕΕ και τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και συγκεκριμένα το άρθρο 5 παράγραφος 3 ΣΕΕ, καθώς και το πρωτόκολλο αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας: Ευρωπαϊκή συμβολή για την πλήρη απασχόληση» (COM(2010)0682),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την αναβιομηχάνιση της Ευρώπης για την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας(1) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Ιανουαρίου 2014, με τίτλο «Για μια ευρωπαϊκή βιομηχανική αναγέννηση» (COM(2014)0014),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 14ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Εμπόριο για όλους: προς μια πιο υπεύθυνη πολιτική για το εμπόριο και τις επενδύσεις» COM(2015)0497),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Juncker με τίτλο «Νέο ξεκίνημα για την Ευρώπη: το πρόγραμμά μου για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom(2) ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2016 και της 23ης Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα το θεματολόγιο για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και τη δέσμη «Τεχνολογίες της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και εκσυγχρονισμός των δημόσιων υπηρεσιών»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Μαρτίου 2011, σχετικά με μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης(3) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας – Τα πλήρη οφέλη από την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2016)0180),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 1ης Ιουνίου 2017, σχετικά με την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας(4) ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 2017, σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, την οποία κύρωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 4 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη (O-000047/2017 – B8-0319/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, αντιπροσωπεύει πάνω από το ήμισυ των εξαγωγών της Ευρώπης και περί το 65 % των επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη και συντηρεί πάνω από 50 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης (άμεσης και έμμεσης), αριθμός που αντιστοιχεί στο 20 % των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμβολή του Ευρωπαϊκού κλάδου της μεταποίησης στο ΑΕγχΠ της ΕΕ έχει πέσει από το 19 % σε λιγότερο από 15,5 % κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών και ότι η συμβολή του στην απασχόληση και στην έρευνα και ανάπτυξη έχει επίσης σημειώσει κάμψη κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της βιομηχανικής μας βάσης είναι ως εκ τούτου ουσιώδης για να διατηρήσει η ΕΕ την εμπειρογνωμοσύνη και τη τεχνογνωσία της·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ οφείλει να δώσει στην Ευρωπαϊκή βιομηχανία τη δυνατότητα να διατηρήσει τόσο την ανταγωνιστικότητά της όσο και την ικανότητά της να επενδύσει στην Ευρώπη, καθώς και να επιλύσει κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής μεταβολής, διατηρώντας ταυτόχρονα την ηγετική της θέση σε θέματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να έχει εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης και στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και της εξάρτησης από πρώτες ύλες προερχόμενες από τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την προώθηση μιας βιομηχανικής αναγέννησης ικανής να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια φιλόδοξη πολιτική καινοτομίας που ευνοεί την παραγωγή υψηλής ποιότητας, καινοτόμων και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και που προωθεί βιώσιμες διαδικασίες θα επιτρέψει στην ΕΕ να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της στον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καινοτομία και οι επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη, οι θέσεις απασχόλησης και η ανανέωση δεξιοτήτων έχουν ουσιαστική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία της ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ερευνητικές δυνατότητες της ΕΕ και τις εξελίξεις στον τομέα της έρευνας, ιδίως τη συνεργατική έρευνα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή βιομηχανία, μεγάλης και μικρής κλίμακας εξίσου, αντιμετωπίζει παγκόσμιο ανταγωνισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ολοκληρωμένη και εύρυθμη εσωτερική αγορά και ένα ανοικτό και επί ίσοις όροις εμπόριο με τρίτες χώρες είναι ουσιώδους σημασίας για τη βιομηχανία της ΕΕ· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι το επί ίσοις όροις εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων οφείλει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των βιομηχανιών της ΕΕ αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις λόγω παγκόσμιων αλλαγών στην οικονομία και χρηματοδοτικών και διοικητικών φραγμών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν μόνο το 31 % του αυτοαπασχολούμενου πληθυσμού της ΕΕ και το 30 % των νέων επιχειρηματιών και ότι οι γυναίκες προς το παρόν υποεκπροσωπούνται στη βιομηχανία και δη σε θέσεις επιστημόνων, μηχανικών και στελεχών επιχειρήσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 60 % του συνόλου των επιχειρήσεων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις παρέχουν μέχρι και το 50 % του συνόλου των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική στήριξη για την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρηματοδοτικά μέσα και προγράμματα της ΕΕ διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στην εδραίωση της ανταγωνιστικότητας, στην προσέλκυση επενδύσεων στην ΕΕ και στην αποφυγή της διαρροής αυτών·

1.  υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο της βιομηχανίας ως κινητήριας δύναμης για βιώσιμη ανάπτυξη, για την απασχόληση και για την καινοτομία στην Ευρώπη·

2.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης και του εκσυγχρονισμού της βιομηχανικής βάσης στην Ευρώπη αλλά υπενθυμίζει ωστόσο τον στόχο της ΕΕ σύμφωνα με τον οποίο το 20 % του ΑΕγχΠ της Ένωσης οφείλει να βασίζεται στη βιομηχανία έως το 2020·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να διαμορφώσει, μέχρι τις αρχές του 2018 και από κοινού με τα κράτη μέλη, μια στρατηγική της Ένωσης και ένα σχέδιο δράσης για μια συνεκτική και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική που θα αποσκοπεί στην επανεκβιομηχάνιση της Ευρώπης, με στόχους, δείκτες, μέτρα και χρονικά πλαίσια· καλεί την Επιτροπή να βασίσει τη στρατηγική αυτή σε μια αξιολόγηση του αντικτύπου που ενδέχεται να έχει η συνεκτίμηση της διάστασης της βιομηχανικής πολιτικής στις πρωτοβουλίες στρατηγικής πολιτικής της ΕΕ και στον εκτενή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να λαμβάνει υπόψη τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα σε όλες τις μείζονες πρωτοβουλίες της στο πεδίο της χάραξης πολιτικής· τονίζει το γεγονός ότι αυτή η στρατηγική της Ένωσης πρέπει να βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην ψηφιοποίηση, σε μια οικονομία αποτελεσματικής χρήσης ενέργειας και πόρων και σε μια προσέγγιση κυκλικής οικονομίας·

4.  θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και οι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις οφείλουν να δίνουν στις βιομηχανίες τη δυνατότητα να προσαρμόζονται στις σχετικές αλλαγές και να αναλαμβάνουν προνοητική δράση για να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ανάπτυξη, στην περιφερειακή σύγκλιση και στην εδαφική συνοχή·

5.  επισημαίνει τον ρόλο των ΜΜΕ ως ραχοκοκαλιάς της βιομηχανίας της ΕΕ και τονίζει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθούν και να ισχυροποιηθούν οι αλυσίδες αξίας μεταξύ ΜΜΕ, επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και μεγαλυτέρων επιχειρήσεων, όπως επίσης ότι είναι ανάγκη να εφαρμοστεί μία βιομηχανική πολιτική της ΕΕ κατά τρόπο που συνάδει με τις ΜΜΕ και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αυτές αντιμετωπίζουν· υπογραμμίζει την ανάγκη να υποστηριχθεί η δημιουργία ενός φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος με την καθιέρωση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλες τις ΜΜΕ της ΕΕ, για τις νεοφυείς και τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, για τους νέους επιχειρηματίες και δη για όσους δραστηριοποιούνται στους πλέον ευνοϊκούς για τη καινοτομία τομείς και για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας·

6.  υπογραμμίζει ότι οι σχηματισμοί (clusters) ανταγωνιστικότητας, τα επιχειρηματικά δίκτυα και οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας αποτελούν πολύ χρήσιμη λύση για τη προσέγγιση ενδιαφερομένων παραγόντων της αγοράς· καλεί τη ΕΕ να υποστηρίξει τις δημόσιες επενδύσεις στους τομείς καινοτομίας δεδομένου ότι κάτι τέτοιο έχει στρατηγική σημασία σε αυτόν τον τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να στηρίζει τέτοιους σχηματισμούς και τη συνεργασία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμετοχή ΜΜΕ, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πλατφόρμες έξυπνης εξειδίκευσης που ενθαρρύνουν διατομεακούς και διεπιστημονικούς συνδέσμους· τονίζει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η διαπεριφερειακή συνεργασία, προκειμένου να αναπτυχθούν διακρατικές ευκαιρίες και εγκάρσιες συμμαχίες καινοτομίας·

7.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην προσπάθεια να γίνουν επιχειρηματίες· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει και να υποστηρίξει το γυναικείο ηγετικό ρόλο και να βρει τρόπους για να καταπολεμήσει τις μισθολογικές ανισότητες και τα προβλήματα πρόσβασης σε θέσεις απασχόλησης·

8.  είναι πεπεισμένο ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πρέπει να θεωρηθεί στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της ΕΕ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι μόνο μια ισχυρή και ρωμαλέα βιομηχανία και μια βιομηχανική πολιτική στραμμένη προς το μέλλον μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στην ΕΕ να αντιμετωπίσει τις διάφορες προκλήσεις του μέλλοντος, όπως είναι η βιώσιμη επανεκβιομηχάνιση, ο παγκόσμιος ανταγωνισμός, η ταχεία τεχνολογική πρόοδος και η δημιουργία ποιοτικής απασχόλησης·

9.  επισημαίνει τη σημασία της Ενεργειακής Ένωσης, της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, της Ψηφιακής Ατζέντας και της συνδεσιμότητας της Ευρώπης μέσω μια κατάλληλης, ανθεκτικής στο μέλλον και αποτελεσματικής υποδομής·

10.  τονίζει τη σημασία που αποκτά για την ΕΕ η παροχή υποστήριξης στην ποιοτική αύξηση των ευρωπαϊκών προϊόντων μέσω διαδικασιών επανεκβιομηχάνισης και κυρίως μέσω της έρευνας και της ψηφιοποίησης, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης·

11.  υπογραμμίζει ότι, για την υποστήριξη της βιομηχανίας της Ένωσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων των ταχύτατων οικονομικών και ρυθμιστικών αλλαγών στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας για τις άμεσες ξένες και ευρωπαϊκές επενδύσεις·

12.  τονίζει τη μεγάλη σημασία της έγκαιρης έγκρισης μιας βιομηχανικής στρατηγικής της Ένωσης και υπενθυμίζει επ’ αυτού την ανάγκη να διατηρηθούν επαρκή οικονομικά μέσα για τον τομέα της βιομηχανίας στο προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ιδίως μέσω των ειδικών εργαλείων και ταμείων, όπως είναι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και το πρόγραμμα COSME·

13.  υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας των Παρισίων· ζητεί να ενσωματωθούν στην βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ αποτελεσματικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και μέτρα που θα συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και στην αντιμετώπιση των κινδύνων διαρροής άνθρακα·

14.  τονίζει την ανάγκη να αξιοποιηθεί απολύτως το δυναμικό της βιομηχανίας και δη στο πεδίο των περιβαλλοντικών τεχνολογιών και να εξασφαλιστεί ότι οι βιομηχανίες θα αναπτύσσουν και θα διαχέουν συνεχώς τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις αναδυόμενες καινοτομίες·

15.  τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση και οι δαπάνες συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις και δη τις οικογενειακές ενώ διασφαλίζεται παράλληλα η αποτελεσματικότητα της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς της προστασίας των καταναλωτών, της υγείας και της ασφάλειας, καθώς και του περιβάλλοντος·

16.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για την βιομηχανία της ΕΕ ένα ελεύθερο και επί ίσοις όροις διεθνές εμπόριο που βασίζεται σε κοινούς κανόνες και ίσους όρους ανταγωνισμού· ζητεί μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ εμπορικής πολιτικής και βιομηχανικής πολιτικής προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετεγκαταστάσεις και ακόμη χειρότερη αποβιομηχανοποίηση στην ΕΕ·

17.  τονίζει την ανάγκη να απαλλαγεί η εμπορική πολιτική της ΕΕ από οποιαδήποτε πρακτική μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στον ανταγωνισμό· τονίζει την ανάγκη για μια συνεκτική και αποτελεσματική στρατηγική της ΕΕ, συμβατή με τους κανόνες ΠΟΕ και αποτελεσματική απέναντι στο ντάμπινγκ και τις επιδοτήσεις·

18.  τονίζει ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει παγκόσμιο ανταγωνισμό· ζητεί, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή να αξιολογήσει την επάρκεια των ορισμών της αγοράς και εκτιμά ότι το σημερινό πλέγμα κανόνων της ΕΕ περί ανταγωνισμού οφείλει να λαμβάνει υπόψη την εξέλιξη των αντιστοίχων παγκόσμιων αγορών, την ανάδυση σημαντικών εθνικών παραγόντων στις τρίτες χώρες και τον ρόλο αυτών·

19.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στον ρόλο των κρατικών επιχειρήσεων που εδρεύουν στο εξωτερικό και που υποστηρίζονται και επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις τους με τρόπους που οι κανόνες της ενιαίας αγοράς της ΕΕ απαγορεύουν στις οντότητες της ΕΕ·

20.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να ελέγχουν οποιεσδήποτε άμεσες ξένες επενδύσεις τρίτων χωρών σε στρατηγικούς κλάδους, υποδομές και καίριες μελλοντικές τεχνολογίες εντός της ΕΕ, ή άλλα στοιχεία ενεργητικού που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και την προστασία της πρόσβασης στα πρώτα, χωρίς εντούτοις να ξεχνούν ότι η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις άμεσες ξένες επενδύσεις·

21.  τονίζει την ανάγκη για συντονισμένες προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ, κατόπιν διαβουλεύσεων με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων και των πανεπιστημίων, με σκοπό την προώθηση νέων δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την διά βίου μάθηση, όπως προτείνει η Επιτροπή στην «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»·

22.  υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο της τυποποίησης ΕΕ και υποστηρίζει μια ισχυρή εστίαση στον ηγετικό ρόλο της ΕΕ στους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης·

23.  σημειώνει την ανάγκη συντονισμού των προσπαθειών της ΕΕ που κατατείνουν στη μείωση της εξάρτησης από πόρους προερχόμενους από τις τρίτες χώρες, μέσω της εστίασης σε τέσσερις άξονες:

α) δίκαιη πρόσβαση της διεθνούς αγοράς στους πόρους,
β) βιώσιμη εξόρυξη,
γ) τεχνολογικές καινοτομίες για την αποδοτικότητα,
δ) κυκλική οικονομία·

24.  υπογραμμίζει ότι μια νέα στρατηγική για τη βιομηχανική πολιτική οφείλει να ευθυγραμμίζει διάφορους τομείς πολιτικής με τη βιομηχανική πολιτική – κυρίως τους τομείς του εμπορίου, του περιβάλλοντος, της έρευνας, των επενδύσεων, του ανταγωνισμού, της ενέργειας, του κλίματος, του πολιτισμού και της δημιουργίας – ώστε να διαμορφωθεί μία συνεκτική προσέγγιση·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

————————

(1) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 89.

(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0377.

(3) ΕΕ C 199 E της 7.7.2012, σ. 131.

(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0240.


Το κείμενο του Ψηφίσματος στα Ελληνικά

Το κείμενο του Ψηφίσματος στα Αγγλικά

Το κείμενο του Ψηφίσματος στα Ελληνικά σε PDF

Το κείμενο του Ψηφίσματος στα Αγγλικά σε PDF