Στις 5 Ιουλίου 2017,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε Ψήφισμα σχετικά με την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης βιομηχανικής στρατηγικής της ΕΕ ως στρατηγική προτεραιότητα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη. Ακολουθεί το κείμενο του Ψηφίσματος Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, –  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και συγκεκριμένα τα άρθρα...

περισσότερα